De eerste tegenslag

15 november 1973 krijgt de Boatex de eerste tegenslag. De vereniging tot behoud van de Waddenzee heeft bij het college van B & W een bezwaarschrift ingediend ten aanzien van de plannen die de gemeente en Boatex zijn overeengekomen. De vereniging is bang dat als het project klaar is er veel meer mensen naar Den Helder en dus de Waddenzee zullen komen. Dit zal een te zware belasting gaan vormen voor de rust van de Waddenzee. Doordat het Boatex-plan regelmatig de landelijke pers heeft gehaald en daardoor bekendheid heeft gegeven aan Den Helder, zijn er ook meerdere bedrijven richting Den Helder gekomen om eventueel hun industrie hier te vestigen. Doordat Boatex het laatste stukje industrieterrein heeft gekregen is er geen goede mogelijkheid tot industriële uitbreiding. Hierop is de gemeente in beraad gegaan om het zogenaamde kleine Balgzandpoldertje versneld om te vormen tot industrieterrein en industriehaven. Volgens de vereniging tot behoud van de Waddenzee zou dit ook veel schade geven, zeker op het Balgzandpoldertje zelf waar veel trekvogels komen. De vereniging vermoedt dat de gemeente bewust het stukje land aan Boatex heeft toebedeeld om nu met een soort smoes van "er is geen industrieterrein meer", het Balgzandpoldertje geschikt te maken voor industrie en er een industriehaven te vestigen. Volgens de gemeente is dit onjuist, omdat het Balgzandpoldertje reeds geruime tijd bestemd is als terrein voor handel en nijverheid. Deze bestemming dateert al vanaf 1965. Het verdere commentaar van de gemeente is dat nu Boatex een Marina dorp gaat bouwen, dit een goede financiële injectie is voor de gemeente. Denk aan de inkomsten van erfpacht en onroerende zaakbelasting (onroerend goedbelasting), aldus de gemeente.

Al snel na de eerste tegenslag komen er meerdere bezwaarschriften binnen van plaatselijke belangengroeperingen en natuurbeschermingsinstanties. Eén van de groeperingen is bang voor de werkgelegenheid. Op een industrieterrein moet juist industrie komen ten behoeve van de werkgelegenheid. Boatex verzekert echter dat wanneer het project gereed is er voor ruim 100 man een vaste baan is in de Boatex. Denk aan de winkeltjes, het hotel, het restaurant, enz. ja zelfs het onderhoud aan de groenvoorzieningen zal door Boatex uitgevoerd worden. En dan is er nog niet eens gesproken over de bouwperiode van het recreatiegebied, die op zijn beurt ook weer voor honderden banen zal zorgen.

Maar de "100 vaste banen" leveren juist het probleem op. Het project Boatex houdt in: een recreatie gebied, dit zijn woningen die bedoeld zijn voor recreatie en dus niet voor permanente bewoning, men mag er slechts een paar maanden per jaar vertoeven. In de zomermaanden zal het voldoende druk zijn, maar in de wintermaanden zal het er uit zien als een spookstad. Dat betekent dat de "100 vaste banen" niet benodigd zijn en men met veel minder werknemers alles af kan. Dit zou opgelost kunnen worden door dit gebied niet voor recreatie te bestemmen maar voor vaste bewoning. Echter dat is nu het probleem van dit stuk land. Om dit beter te begrijpen gaan we weer even terug in de geschiedenis en wel naar 1969. Op 4 juni 1969 werd het bestemmingsplan voor De Schooten vastgesteld. Het noordoostelijk deel van De Schooten, het gebied waar heden ten dagen het industrieterrein en de Boatex ligt, werd bestemd voor handel en nijverheid, openbaar groen, water en voor de drie legeronderdelen (land-, luchtmacht en marine). Op 4 maart 1970 werd, in verband met de aanleg van een helihaven, de eerste herziening op het bestemmingsplan vastgesteld. De behoefte aan een helihaven was ontstaan door toenemende activiteiten op het continentale plat. Later zullen we zien dat de helihaven in 1981 verplaatst wordt naar het vliegveld De Kooy. Deze helihaven was gelokaliseerd, net achter de huidige flats van het Marina-Park. In de loop van de tijd zijn er nog wat kleine herzieningen aangebracht, totdat we zijn aangekomen bij het project Boatex. Dit zal de zevende herziening worden van het bestemmingsplan De Schooten. Deze zevende herziening houdt in een bestemmingswijziging voor dit gebied tot recreatiebedrijf ten behoeven van het watertoerisme. Deze zevende herziening geeft dus aan dat dit gebied een recreatiegebied moet worden, dus niet voor permanente bewoning. De reden hiervan is dat de Boatex wil bouwen op een stuk industriegebied en daar mogen eenvoudig weg geen woningen komen voor permanente bewoning. Hiervoor is namelijk een hele andere wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het betreft dan een wijziging van industriegebied, in plaats van recreatiegebied, naar woongebied en deze wijziging zal vermoedelijk niet worden goedgekeurd.

Nu het duidelijk is waarom het een recreatiegebied is, is de verontrusting van bepaalde belangengroepen omtrent de werkgelegenheid tijdens de wintermaanden ook verklaarbaar.

Het is 26 november 1973, Gedeputeerde Staten van Noord Holland geven nog niet hun goedkeuring voor de aanvang van de bouw, aangezien er in totaal nu acht bezwaarschriften zijn ingediend. Eerst wil Gedeputeerde Staten dat Den Helder deze bezwaarschriften afhandelt en bekijkt op realiteit.

Boatex heeft dit geruime tijd van te voren zien aankomen. Daarom is Boatex bang dat dit een lange procedure gaat worden en verzoeken zij de gemeente hier de noodzakelijke maatregelen voor te nemen. Hierop besluit de gemeente Den Helder, op 1 november 1973, een artikel 19 procedure te starten. Hierdoor kan de tijdsduur op de goedkeuring van het plan aanzienlijk worden verkort, aangezien er dan namelijk geen inspraak van buitenaf nodig is. Overigens is artikel 19 alleen voor de bouw van de 66 woningen nodig. De rest van het complex is niet in strijd met het bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten vinden op hun beurt dat Den Helder niet zo snel naar deze procedure moet grijpen, hoewel ze het wel begrijpelijk vinden aangezien Den Helder naarstig op zoek is naar bedrijven die werkgelegenheid bieden.

Op 5 maart 1974 komen de eerste lichtpuntjes weer in het plan Boatex terug. Op deze datum verleent Gedeputeerde Staten van Noord Holland de verklaring van geen bezwaar. De ingediende bezwaarschriften komen nu te vervallen. De gemeente Den Helder verwacht dat Boatex nu zeer binnenkort kan beginnen met de bouw en hoopt dat in het voorjaar van 1975 de eerste huizen opgeleverd kunnen worden. Doordat het plan nu voor een groot deel rond is, valt het besluit tot oprichting van Boatex Nederland BV.

Inmiddels is ook komen vast te staan dat de Boatex geen bungalows gaat bouwen maar woningen zoals we die anno 1993, in het "oude" gedeelte van onze wijk kennen, namelijk met een puntdak.

Van de 65 woningen plus 1 modelwoning zullen er in eerste instantie 9 plus 1 modelwoning worden gebouwd. Dit heeft te maken met financiële problemen waar later op teruggekomen wordt. Eigenlijk zou er gezegd moeten worden dat al deze 10 woningen, modelwoningen gaan worden. Het is de bedoeling dat een aankomende koper deze tien woningen bekijkt en bijvoorbeeld beslist dat hij of zij woning-6 wil hebben. Daarna moet er op de plattegrond van de Boatex worden gekeken en kan de koper aangeven waar hij of zij die de gekozen woning wil hebben. Dan zorgt Boatex dat op die plaats "woning-6" wordt gebouwd.

Nog een reden voor maar tien woningen, maar dat komt af van de beleggers van de Marina in Den Helder, zij willen bekijken wat de wensen zijn op het Europese continent en of het überhaupt wil aanslaan. Is er een markt voor dit soort woningen. De beleggers willen alleen maar bouwen naar marktbehoefte en niet "voor" gaan bouwen.

Boatex wordt nog groter. Hoewel er nog totaal niet is begonnen met de bouw heeft Boatex, op 8 mei 1974, 3 ha. grond extra in erfpacht gekregen, waardoor de totale grond van dit terrein op 23 ha. komt te liggen. De extra verkregen grond vinden we terug op het eerste gedeelte van Saturnus en waar de jachtwerf heden ten dagen is gelokaliseerd.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: