Geluidsoverlast

De rest van dit jaar zal nog opmerkelijk rustig blijven voor wat betreft de bouwwerkzaam-heden. ATHO ziet toch op dit moment af van de bouw van 28 premiewoningen omdat zelfs voor deze woningen de markt slecht is. Het enige noemenswaardige dat dit jaar nog gebeurd is dat de gemeente Den Helder een (artikel 19) procedure start om alsnog de bezwaren die zijn aangetekend rond de bouw van premiewoningen nietig te verklaren. Wat betreft ATHO, deze heeft aan het begin van het jaar heel even de plannen gehad om op Saturnus 40 woningen uit de vrije sector te bouwen, maar dit stuit al snel op een aantal problemen. Eén is inmiddels bij ons al bekend en dat is de economie. De tweede is de geluidsoverlast die afkomstig is van de Rijksweg (N9). De derde reden is de beschoeiing. Saturnus is in z'n geheel nog niet beschoeid. Dit moet conform het contract door Boatex gebeuren. Toen Boatex in 1975 het contract met de gemeente tekende verplichte deze zich over de gehele wijk walbeschoeiing aan te leggen. Nu de bouw op Saturnus niet zeker is ten gevolge van de eerste twee redenen, heeft Boatex geen zin om daar (dure) beschoeiing aan te leggen. De walbeschoeiing kost fl.600,- per strekkende meter en de gehele landtong van Saturnus heeft een walkantlengte van één kilometer. Als daar niet gebouwd mag worden, door b.v. geluidsoverlast, kan de beschoeiing veel simpeler en daardoor veel goedkoper gemaakt worden. We zullen zien dat deze walbeschoeiing nog voor heel wat problemen zal gaan zorgen.

Dan zijn we aangekomen in het jaar 1983. In de maand juli vraagt Openbare Werken van Den Helder aan het College van Burgemeester en Wethouder, op korte termijn een akoestisch onderzoek te verrichten in het Boatex complex. Er moet gemeten worden of de geluidsintensiteit, veroorzaakt door het verkeer op Rijksweg 9, de Ravelijnweg, de Industrieweg en de Torplaan, binnen de gestelde grenzen van 55 dB(A) vallen. Zo niet dan moeten er saneringsmaatregelen genomen worden en dient er een ontheffing tot hogere waarde bij het College van Gedeputeerde Staten te worden aangevraagd. Ook moet er gemeten worden of er aan de westelijke rand van de wijk de wettelijke geluidsintensiteit grens overschreden wordt. Aan de hand van deze metingen verricht in 1984 blijkt de geluidsintensiteit op sommige plaatsen inderdaad te hoog te zijn. - Het was dus toen al bij de gemeente bekend!!

Het is september 1983. Voordat ATHO Bouw B.V. ook maar één woning in de wijk heeft gebouwd blijkt deze failliet te zijn. De heer van Duren van ATHO deelt mede dat ATHO B.V. de moedermaatschappij is, welke 14 dochter B.V.'s heeft. ATHO Bouw B.V. is één van deze "dochters" en deze B.V. is failliet verklaard. Het faillissement zal echter weer worden opgeheven doordat de andere "dochters" zullen bijspringen. ATHO Bouw Den Helder B.V. is onderdeel van ATHO Bouw B.V. De Helderse B.V. is niet bij het faillissement betrokken omdat deze B.V. vooraf is ondergebracht bij de moedermaatschappij. ATHO Bouw Den Helder B.V. wil zo spoedig mogelijk, het liefst dit jaar nog, beginnen met de bouw van 28 woningen op Mercurius. De heer van Duren vraagt zich af of het nog zinvol is de bankgarantie van 1,2 miljoen aan het adres van de gemeente, ten behoeven van de bouw van 200 woningen, te handhaven. ATHO heeft Boatex al zeven miljoen betaald om het contract van haar over te nemen. ATHO denkt er niet aan om na deze investering zich terug te trekken, anders zou het een verliespost van zeven miljoen zijn. Bos Kalis (het bedrijf dat al bijna tien jaar voor Boatex werkt) heeft 50% van de bankgarantie betaald en dit is overgenomen door ATHO. Dit komt omdat Bos Kalis en ATHO geen overeenkomst konden bereiken over die 50%. Om die reden heeft Bos Kalis faillissement aangevraagd en nu staat ATHO er alleen voor. Volgens ATHO kunnen zij beter de 1,2 miljoen besteden in het project.

Van de kant van gemeente en Boatex ontstaan nu ook problemen. De gemeente heeft van Rijkswaterstaat een schrijven ontvangen over de afkalving van de oevers. De gemeente moet als vergunninghouder zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Hierop benadert de gemeente het bedrijf Boatex met de mededeling dat zij op hun beurt zo spoedig mogelijk moeten beginnen met het aanleggen van de walbeschoeiing op Saturnus. Ongeacht of er nu wel of geen woningen op worden gebouwd.

Wellicht zult u zich afvragen waarom Boatex hiervoor benaderd wordt en niet ATHO. In 1978 is het tot een splitsing gekomen van de erfpacht tussen Boatex en ATHO. ATHO zou het land krijgen waarop de 200 woningen gebouwd zullen moeten worden. Boatex houdt het water met de beschoeiing - dit in verband met de jachthaven en dus de aanlegsteigers en de wallekanten. Aangezien daar de steigers zitten of moeten komen bij alle woningen, die er zijn of nog gebouwd moeten worden. De plannen zijn namelijk nog zo dat alle woningen in de wijk Boatex voorzien gaan worden van steigers. De eigenaar van de steigers is Boatex en deze verhuurt ze aan de bewoners. Dit is de reden dat Boatex verantwoordelijk is voor de beschoeiing en dus niet ATHO.

Het is begin oktober 1983. ATHO dient een bouw aanvraag in voor een 28 tal woningen. Men hoopt in het eerste kwartaal van 1984 te kunnen starten. Aansluitend is er een bouw-aanvraag voor 60 woningen, waarvan de bouw in de laatste drie maanden van 1984 moet starten, gevolgd door 67 woningen voor de eerste drie maanden van 1985. In totaal zijn dit 155 premiewoningen. Op zich levert de aanvraag tot de bouw van de premiewoningen de nodige problemen. Van rijkswegen krijgt elke gemeente in Nederland een aantal woningen toegewezen die als premiewoningen gebouwd mogen worden. Meer premiewoningen mag een gemeente niet laten bouwen aangezien dan de premie-subsidie op is. Doordat er op diverse plaatsen in Den Helder en Julianadorp premiewoningen worden gebouwd, rijst de vraag of er wel woningen over zijn om als premiewoningen gehonoreerd te worden. Men vraagt zich bij de gemeente zelfs af of de 28 woningen, als premiewoningen gehonoreerd kunnen worden voor het bouwjaar 1984. Eén ding staat wel vast, het gehele plan mag slechts in kleine fases gebouwd worden. Per jaar kunnen er slechts 20 tot 40, maar zeker geen 60 premiewoningen aan het Boatex complex worden toegevoegd.

Tenzij...... Een paar dagen geleden heeft de Gedeputeerde Staten een gunstige beslissing genomen op de aanvraag van de 28 woningen. Wat de rest van de 155 woningen betreft, hiervoor moet eerst een geluidshinderprocedure in werking worden gesteld. Dit hoeft niet voor de 28 woningen van Mercurius aangezien deze geen hinder ondervinden van de Rijksweg of het Industrieterrein.

Het jaar 1984 start goed. De voltooiing van de nieuwe Koopvaardersschutsluis en daarmee de lange wachttijden naderen hun einde. De gezamenlijke Helderse watersportverenigingen hebben Rijkswaterstaat gevraagd of de sluis 24 uur per dag bediend kan gaan worden. Het ziet er naar uit dat het antwoord van Rijkswaterstaat positief zal zijn.

Halverwege dit jaar lijkt er ook schot te komen in de 28 woningen. De eerste advertenties voor deze premiewoningen worden gepubliceerd. Er zullen 10 premie-A-woningen en 18 premie-B-woningen worden gebouwd, voor respectievelijk fl.118.000,- en fl.130.000,-.
Contact ‌opnemen 
Heeft u ideeën voor de wijk, wilt u iets organiseren of onder de aandacht brengen bij de gemeente? Vul het contactformulier in of neem contact op met één van de  bestuursleden.
Contactformulier
Deze website is gesponsord door: